Brait Decor závěs do WC 40g svěží vůně

Nový produkt

WC závěs BRAIT Decor s dekorativním motivem a vůní svěžesti do toalety čístí WC mísu, neutralizuje nepřijemný zápach a působí proti vodnímu kameni.

Více informací

Tento produkt již není na skladě

26 Kč s DPH

Více informací

WC závěs BRAIT Decor s dekorativním motivem a vůní svěžesti do toalety čístí WC mísu, neutralizuje nepřijemný zápach a působí proti vodnímu kameni.

Nebezpečí

H302: Zdraví škodlivý při použití.
H315: Dráždí kůži.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít..
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/..
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

EUH 208: Obsahuje 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde; Hexyl cinnam-aldehyde; (R)-p-
Mentha-1,8-diene; 2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde; octahydro-2,3,8,8-
tetramethyl-2-acetonape; 1,8 cyneole; 2,4,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-carbaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Brait Decor závěs do WC 40g svěží vůně

Brait Decor závěs do WC 40g svěží vůně

WC závěs BRAIT Decor s dekorativním motivem a vůní svěžesti do toalety čístí WC mísu, neutralizuje nepřijemný zápach a působí proti vodnímu kameni.

22 Další výrobky ve stejné kategorii

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: